Български  English  

Заявка за членство
До
Управителния съвет
на "Българска Асоциация на Търговците на Агро техника"


З А Я В Л Е Н И Еот.........................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия) (длъжност)

представляващ......................................................................................................................................
(дружество)
.

Уважаеми дами и господа,

От името на представляваното от мен юридическо лице, желая да бъдем приети за член на Българската Асоциация на Търговците на Агро техника.

Заявявам, че приемаме устава на Българската Асоциация на Търговците на Агро техника и ще съдействаме за постигане на целите на Асоциацията.

 

Прилагам:

1. Решение на .........................................................на...................................................................................
(управителен орган) (дружество)
за членство в "Българска Асоциация на Търговците на Агро техника".

3. Копие от данъчна регистрация.

4. Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот по-голям от 1 млн.лв., реализиран от продажба на земеделска техника.

5. Декларация от управителя, удостоверяваща че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника.

6. Документ, удостоверяващ статута на кандидата на оторизиран от производителя търговец и дистрибутор на агро техника в Р.България.

7. Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО.

 

 


.......................... г. С уважение:
гр.................................. (подпис и печат)

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А К А Р Т А

Регистрационен №..........................

Наименование на дружеството:....................................................................................
Съдебна регистрация:
ф.д. № ............................................... на ................................................................................ Съд,
Седалище и адрес на управление:
........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................,
ЕИК:..................................................................... ДДС №:..........................................................................
Адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
Тел/ факс: ....................................................................................................................................................
Ел. поща: .....................................................................................................................................................
Управляващ:
..............................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност)
Тел/ факс: ....................................................................................................................................................
Ел. поща: .....................................................................................................................................................
Моб.тел.: ......................................................................................................................................................

Представлявани фирми:
...................................................................................................................................................
(списък на фирми -производители, за които е предоставен документ)
Представляващ фирмата пред БАТА АГРО:
..............................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност)
ЕГН: .......................................................................................................................
Тел/ факс: ....................................................................................................................................................
Ел. поща: .....................................................................................................................................................
Моб.тел.: ......................................................................................................................................................

При промени в горепосочените данни, ще уведомим своевременно секретариата на БАТА АГРО

 


.......................... г. С уважение:
гр.................................. (подпис и печат)

 

Представени платежни документи за следните суми, внесени по сметката на БАТА АГРО:

o Встъпителна вноска в размер на левовата равностойност на 800 Евро - ..............................
№/дата

o Членски внос в размер на левовата равностойност на 1000 Евро - ..............................
№/дата

Документът е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 


Подписаният.................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност)


В качеството си на управител на ...............................................................................
(дружество)

 

Д Е К Л А Р И Р А М

пред Българската Асоциация на Търговците на Агро техника, че оборотът за предходната година е реализиран от продажба на земеделска техника.

 

 

 

Дата: ........................ Декларатор: ....................................

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 


Подписаният.................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност)


В качеството си на представител на ...............................................................................
(дружество)

 

Д Е К Л А Р И Р А М

пред Българската Асоциация на Търговците на Агро техника, че приемам и се задължавам да спазвам разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО.

 

 

 

Дата: ........................ Декларатор: ....................................