Български  English  

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА БАТА АГРО
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1 Българската асоциация на търговците на агро техника е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.
     1.2. Българската асоциация на търговците на агро техника обединява български юридически лица, които са оторизирани от производителя за внос и дистрибуция на самоходни и прикачни агро техника  на територията на Република България.
     1.3. Българската асоциация на търговците на агро техника е организация, която действа в частна полза – на своите членове.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Наименованието на сдружението е “Българска асоциация на търговците на агро техника - БАТА АГРО”, което може да се изписва и съкратено – БАТА АГРО. Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин: “Bulgarian association of the traders of agrо machines” (BATA AGRO) .

Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 147.
      3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт.
     3.3. Печатът на БАТА АГРО е кръгъл и съдържа надписите – гр. София (в центъра на печата) и “ Българска асоциация на търговците на агро техника"
.
      3.4. Асоциацията не е ограничена със срок или прекратително условие.

   
ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 4.1. БАТА АГРО осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
- създаване на съвременни условия за развитието у нас на вноса и продажбата на агро техника  и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект;
- създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между търговците на агро техника в България и техните дистрибутори в страната;
- внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.

      4.2.  За осъществяване на своите цели БАТА АГРО използува следните средства:
- организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, дава мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАТА АГРО;
- организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на агро техниката;
- организиране на общи прояви на своите членове, изложби на агро техника  и други, представляващи интерес за тях;
- разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на агро техника;
- разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при внос на агро техника, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;
- разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в търговията с агро техника;
- организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на агро техника  срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;
- подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни  органи при разработване  и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на селското стопанство, технически стандарти и др.;
- организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др. срещу заплащане;
- набиране и обобщаване информация за продажба на агро техника от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;
- представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
- представителство на БАТА АГРО в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;
- съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;
- осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията. 

4.3. Предмет на дейност на асоциацията:
- организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАТА АГРО;
- организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на агро техниката;
- организиране на общи прояви на членовете, изложби на агро техника  и други, представляващи интерес за тях;
- разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на агро техника;
- разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при внос на агро техника, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;
- разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в търговията с агро техника;
- организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на агро техника  срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;
- подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни  органи при разработване  и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на селското стопанство, технически стандарти и др.;
- организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др. срещу заплащане;
- набиране и обобщаване информация за продажба на агро техника от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;
- представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
- представителство на БАТА АГРО в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;
- съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;
- осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5.1. Имуществото на Асоциацията се формира от:
- встъпителни и годишни членски вноски на членовете:
- встъпителни вноски – в размер на 800 Евро,
- годишните членски вноски – в размер на 1000 Евро;
- дарения и завещания в полза на Асоциациата;
- приходи от стопанисване на имуществото;
- приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Асоциацията: информационно-издателска дейност; организиране на изложения; рекламна дейност; договори за съвместна дейност. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за  постигането на посочените в устава цели;
- други приходоизточници, позволени от закона.

  5.2. Изразходването на средствата на Асоциацията се определя от Управителния съвет с мнозинство от всички членове, в съответствие с утвърдения от Общото събрание бюджет.

  5.3. По решение на Общото събрание от имуществото на Асоциацията могат да се обособяват целеви фондове.

  5.4. Дейността на Асоциацията се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. на Устава.

  5.5. По решение на Общото събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание.  В решението си Общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от представените на събранието членове на Асоциацията.

  5.6. Членовете на Асоциацията могат да й предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

  5.7. Размерът на лихвите по заемите или наемите по чл. 5.6. се определя от Общото събрание на Асоциацията.

  5.8. За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си Асоциацията може да извършва в страната и в чужбина сделки, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

  5.9. Асоциацията може да учредява и участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

  5.10. Асоциацията не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. Членството в Асоциацията е доброволно.

Чл.7.1. Член на Асоциацията може да бъде българско юридическо лице, коeто e оторизирано от производителя за внос и/или дистрибуция на нова агро техника на територията на Република България, което се удостоверява с Декларация на производителя, приходи от продажби в размер над 1 млн. Лева.
    7.2. Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност. 

Чл.8.1. В състава на Асоциацията може да бъде включено и физическо лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание на БАТА АГРО за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
    8.2. Почетният член няма право да гласува и не дължи членски внос.

Чл.9.1. Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание с квалифицароно мнозинство (3/4 от членската маса) въз основа на писмено заявление - образец, отправено до Управителния съвет. Към заявлението се прилагат:
- Решение на управителен орган на дружеството за членство в “Българска Асоциация на Търговците на Агро техника”.
- Копие от данъчна регистрация.
- Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот по-голям от 1 млн. лв., реализиран от продажба на земеделска техника. 
- Декларация от управлявителя, удостоверяваща че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника. 
- Документ, удостоверяващ статута на кандидата на оторизиран от производителя търговец и дистрибутор на агро техника в Р. България.
- Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО - образец.

    9.2. Решението на Общото събрание за приемане се взема с квалифицирано мнозинство и влиза в сила след плащане от кандидата на встъпителна вноска и на дължимия годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината.

  Чл.10. Всеки член на БАТА АГРО има право:
     - да участва в дейността на Асоциацията; 
     - да избира и да бъде избиран в органите на БАТА АГРО;
     - да получава информация от органите на БАТА АГРО за тяхната дейност и взетите от тях решения;
     - да прави предложения, искания и други;
     - да се ползва от резултатите от дейността на Асоциацията и от защитата на Асоциацията при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава.

Чл.11. Всеки член на БАТА АГРО е длъжен:
- да съдейства за осъществяване на целите на БАТА АГРО;
- да спазва устава;
- да изпълнява решенията на органите на БАТА АГРО;
- да внася определения от Общото събрание членски внос;
- да предоставя средства за изпълнение на целевите програми и за други мероприятия на БАТА АГРО, за участие в които е дал предварително съгласие;
- да предоставя на Асоциацията в срок информацията, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения.

Чл.12.1. Членството в БАТА АГРО се прекратява:
- по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
- с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;  
- с прекратяване на Асоциацията;
- със загубване на статута на члена съгласно чл. 1.2.;  
- с изключване; 
- при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

   12.2. Член на БАТА АГРО може да бъде изключен с решение на Общото събрание, след като е бил поканен да изясни писмено и в едномесечен срок пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването, в случаи на:
- нарушения на Устава;
- злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
- при използване на името на БАТА АГРО за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;
- при неспазване решенията на органите на БАТА БАТА.

Чл.13. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на Асоциацията. Всички решения за организиране на съвместна дейност, взети от органите на управление на Асоциацията, касаещи имуществени въпроси с участие на членове, които впоследствие прекратяват членството си, не остават в сила за тях.   

Чл.14. За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на имуществените вноски,  предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

VІ. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.15. Органи на БАТА АГРО са:
- Общо събрание;
- Управителен съвет;

- Изпълнителен директор.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.16.1. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. В него участват всички членове на Асоциацията, представлявани от законните си представители или от писмено упълномощени от тях лица.

     16.2. ОС се свиква най-малко два пъти годишно в седалището на Асоциацията от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете му. Дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието се оповестяват с покана, съдъжаща се в електронно писмо, изпратено на посочен от всеки член на сдружението мейл адрес, придружени с електронен репорт за неговото доставяне,един месец преди насрочения ден.
      16.2.2. При промяна на посочения електрпнен адрес, на който да бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, всеки член на асоциацията е длъжен незабавно писмено да уведоми Управителния съвет, съответно - неговия председател за настъпилата промяна, като изрично посочи новия си електронен адрес. В случай, че не стори горното, съответният член на сдружението се счита за уведомен, с всички произтичащи от това за него евентуални негативни последици.
     16.3. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.
     16.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите на събранието членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.
     16.5. По въпросите за изменение или допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на Асоциацията решенията се взимат с мнозинство 2/3 от броя на присъстващите на събранието членове.
     16.6. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
     16.7. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

  Чл.17. Общото събрание:
- изменя и допълва Устава;
- приема основни насоки и целеви програми за дейността на Асоциацията;
- приема, утвърждава и изменя бюджета на Асоциацията;
- определя броя,  избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на  Контролния съвет; 
- избира и освобождава Председателя на Управителния съвет; 
- избира и освобождава по предложение на Управителния съвет Изпълнителeн директор на Асоциацията;
- приема и изключва членове на Асоциацията; 
- взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имущество на Асоциацията.
- взема решение относно преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
- отменя решенията на органите на БАТА АГРО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
- определя размера и начина на събиране на членските вноски;
- приема отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет.

Чл. 18.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.
      18.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.19.1. Управителният съвет се състои най-малко от пет лица – Председател и членове на Управителния съвет, избрани измежду членовете на Асоциацията. Точният им брой се определя с конкретно решение на Общото събрание.
      19.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години.
     19.3. Управителният съвет заседава най-малко един път на всеки два месеца  и се свиква от Председателя на Управителния съвет.
     19.4. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
     19.5. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от получаването на писмено искане за това, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя на заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
      19.6. Управителният съвет може да вземе решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете.
      19.7. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието членове, освен ако законът или уставът предвиждат друго. Решенията за разпореждане с имуществото на Асоциацията и за определяне на реда и организиране на извършването на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от всички  членове на Управителния съвет.
      19.8. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
      19.9.1. Управителният съвет може да взема решения и след като на неговите членове, на посочени изрично от тях електронни адреси, бъде изпратен дневен ред за заседанието, определени със срок за изразяване на писменно становище по предстоящите за обсъждане въпроси и им бъде дадена възможност да гласуват. В този случай електронните покани за заседание на УС следва да бъдат придружени от известие за доставката им в електронен вид.
       19.9.2. В случай, че заседание на Управителния съвет се свиква по посочения в чл. 19.9.1. начин, протоколът се подписва от председателя на Управителния съвет и административния секретар и се архивира като официален протокол, придружен от поканите до членовете на УС, съобщенията за тяхното доставяне и направените от тях коментари и грасуване.

Чл.20.1. Управителният съвет:
- представлява Асоциацията чрез Председателя си;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на Асоциацията пред него;
- определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
- предлага на Общото събрание план и програми за дейността на Асоциацията;
- предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на Асоциацията;
- определя реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на Асоциацията;
- предлага на Общото събрание почетни членове на Асоциацията; 
- осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
- изготвя отчета на БАТА АГРО за дейността и изпълнението на бюджета;
- взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимо имуществото на Асоциацията с цена до 20 000 лв.;
- изпълнява бюджета на Асоциацията, утвърден от Общото събрание;
- извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на Асоциацията.

Чл. 20.2. Управителният съвет е длъжен да свика Общо отчетно-изборно събрание в срок до 2 (два) месеца преди изтичането на мандата му със задължително съдържание на дневния ред: приемане на отчета за дейността на Управителния съвет и освобождаването му от отговорност за дейността му; изслушване на доклада и отчета на Контролния съвет и избор на Председател и членове на Управителния съвет, както и членове на Контролния съвет на Асоциацията.

Чл. 21. Председателят на Управителният съвет:
- представлява Асоциацията в страната и чужбина; 
- организира работата на Управителния съвет;
- предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и сключва трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на БАТА АГРО;
- отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание.

Чл. 22.1. По предложение на Управителният съвет Общото събрание може да избере Изпълнителен директор, който има мандат до три години, без ограничения за преизбиране. За Изпълнителен директор може да бъде избрано и физическо лице, което не е представител и/или служител на юридическо лице – член на БАТА АГРО.

Чл. 22.2. Изпълнителният директор няма право да представлява Асоциацията пред трети лица в страната или чужбина, освен ако е изрично писмено упълномощен от Председателя на Управителния съвет за това.

Чл.23.1. Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и предлага трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на БАТА АГРО;
3. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Асоциацията и се отчита за дейността си пред него; 
4. изпълнява всички други функции, които са му възложени с акт от Общото събрание или от Управителния съвет.   
Чл.23.2. Изпълнителният директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Чл.24. От името на Асоциацията Председателят на Управителния съвет сключва договор с Изпълнителния директор, чието съдържание е одобрено от Общото събрание по предложение на Управителния съвет, и в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от  изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

VІІ. ДОКУМЕНТИ НА БАТА АГРО

Чл.25. Официалните документи на БАТА АГРО при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или в негово отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на Асоциацията. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и идентификационен код БУЛСТАТ.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.26. Прекратяване дейността на БАТА АГРО става:
- с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на БАТА АГРО.
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.27.  Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

Чл.28. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имуществото се разпределя по решение на Общото събрание по предвидения от закона ред.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

Чл.30.1. По смисъла на този Устав :
“Агро техника” са самоходни или прикачни индустриални средства,  предназначени за извършване или подпомагане на основните обработки в земеделието, подържането на тревни площи и масиви, както и такива, свързани с прибирането, сортирането и съхранението на различните селскостопански култури.

Настоящият устав е приет на Общото събрание на БАТА АГРО, състояло се на 30.03.2011 Г. в гр. София.