Български  English  

Асоциация на земеделските производители в България


АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през септември 2004 г. От самото си създаване организацията работи активно в интерес на своите членове, подпомагайки дейността им и съдействайки за решаване на проблемите в сектор земеделие в България. През последните години АЗПБ установи ефективни партньорски отношения с всички институции и организации в сферата на земеделието, които реално работят за развитието на сектора, имат капацитет, идеи и воля за разрешаване на проблемите и за формулирането на политиката в сектора.

Членовете на асоциацията са регистрирани земеделски производители, за които земеделието е сериозен бизнес, които имат прагматично и иновативно мислене, които желаят да са равноправни и конкурентоспособни на европейския пазар. Много от тях са носители на различни награди и отличия за постижения в бранша.

През годините АЗПБ участва в работните групи към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за подготовката на Националния стратегически план за развитие на селските райони и на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.(ПРСР), Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.(ПРСР), като по този начин има достъп до най-актуалната информация относно възможностите през новия програмен период, която предоставя на своите членове. В резултат на това много от членовете на асоциацията са сред първите одобрени кандидати по Програмата с проекти за модернизиране на земеделските стопанства. АЗПБ изготвя и редица становища и предложения по проектонаредбите за прилагането на мерките от ПРСР 2007 - 2013 г., ПРСР 2014 - 2020 г. и в процеса на своята работа при подготовката на нормативната база непрестанно отчита позицията и мнението на своите членове.

АЗПБ поддържа добри отношения и контакти с всички институции, браншови организации и НПО както в страната, така и на ниво ЕС, пряко свързани със земеделието и селските райони.
Асоциацията организира ежегодно т. нар. Национална среща на земеделските производители - най-големият аграрен форум в България, на който бизнесът, предствители на властта и неправителствени организации дискутиурат най-актуалното от земеделския живот в страната, водени от целта си за печелившо, устойчиво и модерно селско стопанство.
АЗПБ участва в редица национални и международни проекти по обмяна на опит, организира и участва в обучения на различна тематика, осъщестява промоционални програми на територията на ЕС, работи за цялостното подобряване на условията за живот и работа в селските райони.
Екипът на АЗПБ познава отлично европейските изисквания и документи и чрез своята интернет страницата, социалните мрежи и специализирани семинари, разяснява промените, които предстоят в сектора, представя различни възможности, алтернативи и иновации в земеделието и като цяло се стреми да направи своите членове конкурентоспособни на европейския и международен пазар, тъй като актуалната информация и адекватния подход са гаранция за реализацията на успешен агробизнес.

Органите на управление на Асоциацията са Общото събрание (ОС) и Управителния съвет (УС), като в тях участват земеделски производители от цялата страна. Председателят на УС се избира веднъж на всеки три години. Отделно, с цел поддържане на добър диалог със земеделските производители по места, асоциацията има свои регионални координатори във всички по-големи селскостопански региони на страната.