Български  English  

Национална асоциация на зърнопроизводителите


Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) e отраслова организация на зърнопроизводителите в Република България, регистрирана като юридическо лице на 17.11.2006 г. Учредители на асоциацията са регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които са обединени от идеята за модерно, конкурентноспособно българско зърнопроизводство. НАЗ е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство. Предмет на дейност на организацията е представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъла зърнопроизводство като цяло.

Основните цели на организацията са:
•Да представлява и защитава икономическите и работодателските интереси на членовете на Организацията пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на ЕС;
• Да създава и утвърждава модерни икономически отношения в отрасъла зърнопроизводство, базирани на постиженията на науката и техниката;
• Да подкрепя ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в отрасъла зърнопроизводство;
• Да изследва и адаптира европейските социални и икономически стандарти и добри практики към отрасъла зърнопроизводство;
• Да стимулира предприемчивостта на лицата, развиващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство и индивидуалния просперитет на всеки член на Организацията;
• Да изследва анализира проблемите на икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в отрасъла зърнопроизводство;
• Да усъвършенства пазарната инфраструктура, принципите и механизмите и действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в отрасъла зърнопроизводство.

Членството в Организацията е доброволно. В нея могат да участват само регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които споделят целите на Организацията и приемат средствата за тяхното постигане.

В Организацията не могат да членуват физически лица, политически партии и движения, както и религиозни организации.

Нов член на Организацията се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Организацията.